Search
Close this search box.

什么是“黄金股”(特权优先股)?

“黄金股”亦称“特权优先股”,可以行使比其他的股份优越的权利,原则上由政府、通常是财政部持有,是面额1令吉为1股的股份。

大马财政部持有以下公司的“黄金股”(*上市公司):

 1. Aerospace Technology System Corporation Sdn Bhd
 2. Bintulu Port Holdings Bhd*
 3. Bintulu Port Sdn Bhd
 4. Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd
 5. Commerce Dot Com Sdn Bhd
 6. Digital Nasional Bhd
 7. FGV Holdings Bhd*
 8. HICOM Holding Berhad
 9. Johor Port Bhd
 10. Konsortium Pelabuhan Kemaman Sdn Bhd
 11. Kuantan Port Consortium Sdn Bhd
 12. Malaysia Airport (Sepang) Sdn Bhd
 13. Malaysia Airports Holdings Bhd*
 14. Malaysia Airports Sdn Bhd
 15. Malaysian Airline System Bhd
 16. Malaysian Maritime Academy Sdn Bhd
 17. MARDEC Bhd
 18. Medical Online Sdn Bhd
 19. MISC Bhd*
 20. National Aerospace & Defence Industries Berhad (NADI)
 21. National Feedlot Corporation Sdn Bhd
 22. Northport (Malaysia) Bhd
 23. Padiberas Nasional Bhd (BERNAS)
 24. PDX.Com Sdn. Bhd.
 25. Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd
 26. Penang Port Sdn Bhd
 27. Pos Malaysia Berhad*
 28. Projek Lebuhraya Usahasama Bhd
 29. Sabah Electricity Sdn Bhd
 30. Senai Airport Terminal Services Sdn Bhd
 31. Telekom Malaysia Berhad*
 32. Tenaga Nasional Berhad*
 33. Westport Malaysia Bhd*

黄金股不同于普通股和优先股,它不代表任何财产权利, “黄金股”股东和优先股股东一样没有普通股的投票权,而且它也没有一般的股票收益权。

拥有“黄金股”最关键的特殊权利,是“黄金股”的的股东(一般为政府)掌握着公司一些重大经营决策中的“一票否决权”。

如果公司的管理层对公司实施一项大规模并购方案,或者某个大股东决定出售、转让其股份,都要经过“黄金股”持有者的最终同意,否则将不能通过。

会员专享

最新消息

个人理财